Thursday, March 3, 2011

plan strategik linus sk ulu sungai merah

SK ULU SUNGAI MERAH, SIBU
PLAN INDUK STRATEGIK LINUS
ANALISIS SWOT LINUS                                                      2010 – 2012
KEKUATAN
PELUANG
1.      3 orang guru Numerasi  yang berpengalaman mengajar matematik sekurang-kurangnya  7 tahun mengajar.
2.      Seorang guru Literasi  beropsyen Bahasa Melayu di Maktab walaupun baru mengajar BM kurang dari 5 tahun.
3.      Seorang guru yang berpengalaman mengajar Pra-sekolah.
4.      Peralatan ICT yang mencukupi.
5.      Mempunyai Modul LINUS yang boleh digunakan semasa Pengajaran dan Pembelajaran.
6.      Guru-guru komited dan berdedikasi.
7.      Mendapat sokongan bahan dan budget dari panitia BM dan Matematik.
8.      Mendapat khidmat sokongan dari Pemulihan .

1.      Persekitaran sekolah dan keadaan kelas yang kondusif.
2.      Sokongan daripada pihak Pentadbiran.
3.      Kursus dan pemantauan di adakan untuk penambahbaikan potensi guru.
4.      Modul LINUS disediakan oleh Kementerian Pelajaran bersesuaian dengan aras murid LINUS.
5.      Mempunyai kelas Pemulihan.
6.      Mendapat sokongan dari pihak Bimbingan dan Kaunseling serta Pra-sekolah.
KELEMAHAN
ANCAMAN
1.      2 orang guru beropsyen Sains mengajar LITERASI tahun 1.
2.      Sumber tidak digunakan secara optimum.
3.      Perancangan aktiviti dan program terganggu kerana kekangan masa.
4.      Modul individu murid tidak dapat disediakan  kerana tiada peruntukan khas.
5.      Modul guru dan murid untuk Numerasi sering lambat dihantar ke sekolah

1.      Perpindahan dan kemasukan murid secara tiba-tiba dan boleh menyumbang kepada peningkatan jumlah pelajar LINUS.
2.      Pelajar tidak mendapat bantuan kewangan dari KWAMP dan e-Kasih.
3.      Ibu bapa  kurang mengambil tahu tentang perkembangan anak-anak di dalam kelas LINUS.

LINUS 2010 – 2012
PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI

Teras   : 
Memperkasakan sekolah kebangsaan

Matlamat  :
Selepas tahun 2012  semua pelajar LINUS kohort 1 mencapai 100%  penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)

Fokus  :
Pelajar-pelajar yang belum melepasi ujian saringan LINUS

Isu Utama:
Pencapaian prestasi akademik yang masih kurang cemerlang

Strategi:
Mencemerlangkan pelajar-pelajar LINUS untuk meningkatkan prestasi akademik.

1.      Program Peningkatan Prencapaian Prestasi Bahasa Melayu dan Matematik untuk pelajar LINUS

Pelaksana:
Guru Besar, Semua PK, Guru-guru LINUS, Ketua dan ahli Panitia Bahasa Melayu dan Matematik, Guru Pra Sekolah, Guru Pemulihan  dan guru Bimbingan Kaunseling.Indikator pencapaian:
-           100% pencapaian Literasi dan numerasi bagi pelajar kohot 1 pada tahun 2012.
-          Tiada lagi pelajar LINUS di dalam kelas tahun 4 pada tahun 2013.Nama Projek:

1.1  Pemantapan dan Pengurusan Program Linus

Objektif:

1.       Memastikan semua pengurusan dan pentadbiran Program LINUS dilaksanakan dengan berkesan.

Penetapan Dasar:
Guru Besar, Penolong Kanan, Ketua Paitia, Guru-guru LINUS, Pra-Sekolah dan Pemulihan.

Aktiviti:

i.                    Mesyuarat Panitia BM dan Matematik
ii.                  Mesyuarat LINUS
iii.                Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran

Pemantauan:
Guru Besar, Semua PK dan Ketua-ketua Panitia BM dan matematik
Aktiviti:
1.1.1        Mesyuarat BM dan Matematik
1.1.2        Mesyuarat LINUS
1.1.3        Pencerapan P&P Bahasa Malaysia dan Matematik untuk kelas LINUS

Nama Projek
1.2  Peningkatan Keilmuan profisien / Kompeten guru  mengenai Program LINUS


Objektif:
1.      Memastikan guru-guru mengetahui tentang perlaksanaan Program LINUS
2.      Guru-guru mengetahui maklumat terkini mengenai Program LINUS
3.      Guru-guru BM dan Matematik menghadiri kursus berkaitan dengan  Program LINUS

Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua Penolong Kanan, Ketua dan ahli-ahli Panitia BM dan Matematik, Guru Pra-Sekolah dan Guru Pemulihan

Aktiviti:
1.      Kursus Dalaman
2.      Pemakluman Dalaman
3.      Net-working


PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI


Nama Projek:
1.3  Lonjakan Prestasi Bahasa Malaysia dan Matematik 2012

Objektif
1.       Memastikan ETR 100% untuk Literasi dan Numerasi tercapai sebelum pelajar-pelajar melangkahkan kaki ke tahun 4.

Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua Penolong Kanan, Ketua dan ahli-ahli Panitia BM dan Matematik, Guru Pra-Sekolah dan Guru Pemulihan
 

Aktiviti:
1.      Ujian Diagnostik
2.      Ujian Saringan LINUS
3.      Sudut LINUS di dalam Kelas
4.      Sudut LINUS di papan kenyataan sekolah
5.      Penggajaran Pebelajaran menggunakan Modul LINUS
6.      Program KhasAktiviti:

1.3.1        Ujian Diagnostik
1.3.2        Ujian Saringan
1.3.3        Sudut LINUS di dalam Kelas/
Sudut Linus di Papan Kenyataan Sekolah
1.3.4        P & P berdasarkan Modul
1.3.5        Program CERDEK
1.3.6        Program “Mari Belajar Bersama”
1.3.7        Program “Cantiknya Tulisanku”
PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI1.4  Program Peningkatan Guru dan Ibubapa


Objektif:
i.                    Mendedahkan kepada ibubapa tentang program LINUS dan program yang diadakan di pihak sekolah.
ii.                  Memastikan ibu bapa mengetahui perkembangan/ prestasi akademik murid-murid LINUS.
iii.                Memberi motivasi kepaa ibubapa, pelajar dan juga pihak guru.

Penetapan dasar;
Guru Besar, Semua guru LINUS

Aktiviti:
i.                    Hari Permuafakatan dan Program Transisi Tahun 1


Pemantauan:
Guru Besar, semua Penolong Kanan

Aktiviti:
1.4.1        Hari Permuafakatan dan Program Transisi Tahun 1


PELAN OPERASI

Aktiviti :         1.1.1  Mesyuarat BM dan Matematik
                        1.1.2  Mesyuarat LINUS

                                 Tarikh Perlaksanaan                  1.  17.1.2011
                                                                                    2.
                                                                                    3.

                                 Pelaksana:                                  Semua Ahli PROGRAM LINUS

                                 Perlaksanaan                              Perbincangan tentang:

                                                                                         -   Perlantikan AJK
                                                                                         -   Laporan Ujian Saringan
                                                                                         -   Perancangan aktiviti/ tindak susul selepas ujian saringan
                                                                                      

                                Indikator kejayaan  :                    Aktiviti berjalan seperti yang dirancang. PELAN OPERASI

Aktiviti                 1.1.3  Pencerapan pengajaran dan pembelajaran Literasi dan Numerasi

                                        Tarikh Perlaksanaan :                   akan ditentukan berdasarkan takwim pentadbir

                                        Pelaksana                   :                  Guru Besar dan Penolong Kanan
                                       
                                        Pelaksanaan               :                   i.  Dilakukan oleh Guru Besar dan semua Penolong Kanan dan Ketua          
                                                                                                    panita BM dan Matematik.
                                                                                             ii.   Perbincangan kekuatan dan kelemahan selepas sesi pengajaran.

                               Indikator kejayaan              :                i.  Sesi serta proes pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan
                                                                                           ii. Guru-guru PROGRAM LINUS akan lebih berkeyakinan
                                                                                          iii.
                   

Aktiviti                  1.2.1  Kursus Dalaman/Pemakluman Dalaman /Networking

                                         Tarikh Perlaksanaan   :  Mengikut takwim sekolah

                                          Pelaksana                   :  Semua ahli Jawatankuasa LINUS

                                          Perlaksanaan  :               i.  Guru –guru yang telah menghadiri kursus akan member kursus dalaman di
                                                                                      peringkat sekolah semasa  LDP

                                                                                ii. Guru-guru berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan LINUS

                                                                            
                                Indikator Kejayaan             :  Guru-guru mengaplikasikan dapatan daripada kursus dalaman  semasa sesi
                                                                               pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.PELAN OPERASI

Aktiviti                   1.3.1  Ujian Diagnostik

                                         Tarikh Pelaksanaan             :  Sebulan Sekali

                                         Pelaksana                            :  Semua guru

                                         Pelaksanaan                        :  i.  Guru-guru  akan menyediakan ujian diagnostic bagi setiap konstruk yang  
                                                                                            diuji di dalam ujian Saringan
                                                                                      ii. Guru-guru merancang program pengayaan dan pemulihan yang sesuai
                   
                                          Indikator Kejayaan           :  Kelemahan murid dapat dikesan dengan segera dan  diberi pemulihan segera.Aktiviti               1.3.2  Ujian Saringan

                                      Tarikh Pelaksanaan             :  Mengikut takwim Jabatan Pelajaran Daerah Sibu

                                      Pelaksana                            :  Semua guru Literasi dan Numerasi

                                      Pelaksanaan                        :  i.  Guru akan mengendali ujian Saringan dengan segera

                                                                                   ii. Semua AJK LINUS akan membantu guru-guru literasi dan Numerasi untuk
                                                                                       mengendalikan ujian individu agar dapat diselesaikan segera

                                                                                  iii. Dapatan ujian akan dihantar secara online ke PPD dan analisis ke NKRA
                                                                                       seberapa segera sebelum tarikh tutup.

                                                                                 iv. Guru akan menentukan TOVdan ETR murid

                                                                                 v. Guru akan kenalpasti konstruk yang masih menjadi kekangan dan murid-murid
                                                                                     yang belum melepasi ujian saringan akan dibimbing semula


PELAN OPERASI

Aktiviti                  :  1.3.3  Sudut LINUS di dalam kelas
                                  1.3.4  Sudut LINUS di papan kenyataan sekolah

                                  Tarikh Pelaksanaan                   :  Januari – November

                                  Pelaksana                                  :  Guru-guru Literasi dan Numerasi

                                 Pelaksanaan                              :  i.  Guru-guru Literasi dan Numerasi akan menyediakan bahan P & P dan
                                                                                          ditampal untuk dipamerkan di dalam kelas pada ruangan yang ditetapkan.

                                                                                  ii. Bahan-bahan yang dipamerkan hendaklah ditukar sekurang-kurangnya sebulan        
                                                                                      sekali

                                                                                  iii. Contoh bahan-bahan yang dipamerkan di dalam kelas:
                                                                                                - Kad-kad huruf/perkataan  tanpa gambar
                                                                                                -  kad-kad perkataan bergambar
                                                                                                -  Hasil kerja murid
                                                                                                -  Keputusan ujian Saringan
                                                                                  iv.  Contoh bahan yang dipamerkan di papan kenyataan
                                                                                               -  Info terkini mengenai LINUS (jika ada)
                                                                                              -  Makluman tentang program yang diadakan di sekolah mengenai Program
                                                                                                 LINUS
                                                                                              -  Hasil Kerja Murid
                                                                                              -  Keputusan ujian saringan
                                                                                              -  Analisis Ujian Saringan dan Headcount
                                                      
                                                       Indikator kejayaan   :  Murid-murid berminat terhadap bahan yang dipamerkan dan memanafaatkan 
                                                                                           bahan tersebut pada masa terluang
               
                         PELAN OPERASI

Aktiviti   :  1.3.5  Program CERDEK (Celik Rohani Dan Emosi Kami)

                                 Tarikh     Pelaksanaan  :  Selepas Ujian Saringan 2/ 2010

                                 Pelaksana                      :  Guru-guru Literasi dan Numerasi, Murid-murid tahun 6

                                 Pelaksanaan                  :  1.  Fokus terhadap 10 orang murid yang belum menguasai konstruk 1 dan 2
                                                                          2. Dibantu oleh 10 orang murid tahun 6 sebagai “guru kecil”
                                                                          3.  Dijalankan dari jam 7.00 hingga 7.15 setiap pagi
                                                                          4.  Bahan disediakan oleh guru-guru LINUS
                                                                          5.  Murid murid terlibat:
                                        
Murid linus
Guru kecil
Stanley  ak Bengau
Winnie Liyana
Eliza ak Nabau
Siti Nurul Aiman
Siti Norjanah Bt Suhaili
Rohaida
Mohd. Adnin Syahmi
Jessyma
Mohd. Sofiq Bin Hasnan
Nur Anina
Valexson Manggui
Siti Fitni Binti Rimuki
Sebestian Belang
Nursyazwani
Marryinn Recheal ak Jonathan
Rosnabilla
Ahmad Zainoreen Bin Abdullah
Nurul Ain
Sonia Terina ak keply
Era Melati


                               Indikator kejayaan        :  murid-murid boleh menguasai sekurang-kurangnya konstruk I dan 2     
PELAN OPERASI

Aktiviti    :  1.3.6          Program “MARI BELAJAR BERSAMA

                                     Tarikh Pelaksanaan            :  Januari hingga Oktober 2011 untuk tahun 2 Mawar

                                                                                    March hingga Oktober 2011 untuk Tahun 1 Mawar dan Melur

                                     Pelaksana                           :  Guru-guru LINUS

                                     Pelaksanaan                        :  1.  Setelah ujian saringan dijalankan

                                                                                         Tahun 1 – selepas saringan 1
                                                                                         Tahun 2 – selepas saringan 3

                                                                                    2.   Kertas konsep telah disediakan beserta dengan carta gantt pelaksanaan
                                                                                          -  menitik beratkan konstruk-konstruk yang dinilai dalam ujian saringan
                                                                                          -  kaedah pelaksanaan  - pengajaran rakan sebaya
                                                                                                                                -  bimbingan guru di dalam kelas
                                                                                          -  dijalankan seawal 6.50 am sehingga 7.10 am setiap pagi kecuali hari   
                                                                                             Jumaat
                                                                                          - untuk mengetahui keberkesanan, setiap hujung bulan diadakan ujia
                                                                                            diagnostik
                                                                                          - TOV untuk setiap pelajar adalah berdasarkan kekangan konstruk yang dinilai


PELAN OPERASI


                                                                                  4.  Murid-murid yang terlibat:
    
Bil
Pelajar Pembantu
Pelajar dibantu
TOV LITERASI
TOV NUMERASI
1
ABG MOHD AZRI
MOHD. SOFIQ
K1

2
MOHD ISYRAQ
SEBASTIAN
K1

3
MOHD. HIDAYAT
MOHD. MUSTAKIM
K3

4
VERONICCA
SONIA TERINA
K1

5
PRECILLA NOLA
MARRYIYNN
K1

6
ANJALI LATAI
ELIZA NABAU
K1

7
JATI
AWIESUE
K1

8
ARTHUR
DOMINIC
K3

9
MOHD. ROS
ALESENDRO
K2

10
CEASER
VALEXSON MANGGUI
K1

11
NUR ASHIKA
SITI NORJANAH
K1

12
ROBINSON
VOLNER
K3

13
TIMOTHY
STANLEY
K1

14
NORAZMAN
WARREN
K3

15
MOHD HAFIZIE
NOREZWAN
K3

16
SHUKRI
MOHD. AZHAN
K3

17
REBECCA
AFFNI
K3

18
MOHD.NASIR
ADNIN
K3                          Indikator kejayaan  :  i.  Pelajar Pembantu akan lebih bermotivasi untuk meningkatkan prestasi diri
                                                             ii. Pelajar dibantu akan melepasi konstruk-konstruk yang dinilai dalam ujian saringan.


PELAN OPERASI

Aktiviti :  1.3.7  “Cantiknya Tulisanku”

                               Tarikh Perlaksanaan                  :  Januari hingga Oktober 2011

                               Pelaksana                                  :  Guru-guru Literasi

                               Perlaksanaan                             :  1.  Tahun 1

                                                                                               -  Januari hingga May – 2 minggu sekali
                                                                                               -  Jun hingga Oktober – sebulan sekali

                                                                                     2. Tahun 2
                                                                                               -  Januari hingga Oktober – sebulan sekali

                                                                                     3. Menggunakan buku garis 4 / edaran

                                                                                             -  menulis abjad / huruf
                                                                                             -  menulis perkataan / ayat yang sudah dipelajari mengikut Unit dan Tema.

                                                                                     4.  Dijalankan semasa P&P (30 minit terakhir – 3 masa berturut)
                                                            

                                 Indikator kejayaan                : 1.   Murid-murid dilatih untuk menulis dengan kemas dan cantik, secara tidak
                                                                                       langsung menggalakkan aktiviti bacaan secara latihtubi
                                                        PELAN STRATEGIK

Aktiviti     :  1.4.1  Hari Permuafakatan dan Program Transisi

                                                Tarikh Perlaksanaan        :  1.  Program Transisi (3 minggu pertama bulan Januari)

                                                                                            2. Hari Permuafakatan (berdasarkan takwim sekolah)

                                                Pelaksana                        :  Guru Besar, PK1, Semua guru Tahun 1 dan semua guru LINUS

                                               Pelaksanaan                     :  1.  Program Transisi
                                                                                                -  Hari pendaftaran dan perasmian program Transisi, ibu bapa akan 
                                                                                                   diberitahu mengenai Program LINUS oleh pihak pentadbir (Guru Besar
                                                                                                   dan Penolong Kanan)

                                                                                            2.  Hari Permuafakatan
                                                                                                -  Permuafakatan 1 dan permuafakatan 2
                                                                                                -  Sasaran – ibu bapa murid-murid tahun 1 dan ibu bapa murid-murid
                                                                                                                     LINUS

                                                                                            3. Ibubapa diberi peluang untuk berjumpa dengan guru-guru dan berbincang
                                                                                                tentang prestasi akademik murid-murid LINUS terutama sekali.


                                                                                            4. ibubapa juga turut diberi motivasi dan saranan bagi membantu
                                                                                                meningkatkan prestasi akademik anak-anak                                   Indikator kejayaan :  1.  Ibubapa menunjukkan minat dan kerjasama untuk mempertingkatkan prestasi akademik
                                                                           anak-anak dengan membantu guru mengajar anak-anak mereka di rumah dan juga
                                                                           menyediakan peralatan belajar yang lengkap.

                                                                     2. Ibu bapa memberi sokongan terhadap program LINUS

LAPORAN LINUS TAHUN 1 (2010) SELEPAS SARINGAN 3
MATA PELAJARAN
ARUS
PERDANA

LINUS
LINUS
TEGAR

TOV
SARINGAN 4

ETR
SARINGAN 4
LITERASI
41(55%)
28
6
55%
65%
NUMERASI
36( 48%)
36
3
48%
65%

Indikator Kejayaan:       i.  Jumlah Arus Perdana bertambah, Jumlah  pelajar Linus berkurang dan tiada lagi linus tegar.
                                      ii.  Terdapatnya peningkatan pada TOV dan ETR selepas setiap ujian Saringan
LITERASI
TOV
ETR

2010
SARINGAN 1

80 %
SARINGAN 2
28 %

SARINGAN 3
55%
90 %

2011
SARINGAN 4
55 %
65%
SARINGAN 5


SARINGAN 6

95 %

2012
SARINGAN 7


SARINGAN 8


SARINGAN 9

100 %

NUMERASI
TOV
ETR

2010
SARINGAN 1

80 %
SARINGAN 2
6%

SARINGAN 3
48%
90 %

2011
SARINGAN 4
48 %
65%
SARINGAN 5


SARINGAN 6

95 %

2012
SARINGAN 7


SARINGAN 8


SARINGAN 9

100 %

2 comments:

  1. Hebat idea di atas tahniah kepada semia guru2 yg komited

    ReplyDelete
  2. Terima kasih atas perkongsian pelan strategik linus.

    ReplyDelete